Android Studio歷史版本下載地址彙總

来源:https://www.cnblogs.com/stars-one/archive/2023/06/03/17449946.html
-Advertisement-
Play Games

原文地址: [Android Studio歷史版本下載地址彙總 - Stars-One的雜貨小窩](https://stars-one.site/2023/06/03/android-studio-version-list) > 由於新公司不給自帶電腦,然後給了台新的電腦,於是就是需要重新下載And ...


原文地址: Android Studio歷史版本下載地址彙總 - Stars-One的雜貨小窩

由於新公司不給自帶電腦,然後給了台新的電腦,於是就是需要重新下載Android Studio

但眾所周知,一般新版本的軟體可能不是太好用,可能這或那有點坑,於是理所當然想下載些稍微舊一點的版本來使用

但谷歌那邊不知道搞什麼鬼,存檔頁面沒了好多文件,於是研究了下,得到了各歷史版本的下載地址彙總

思路實現

如果不想看思路,可以直接跳過去下方直接找文件下載即可

本著授人以魚不如授人以漁的精神,講下自己關於版本文件的下載的發現

由於新公司不給自帶電腦,然後給了台新的電腦,於是就是需要重新下載Android Studio,但眾所周知,一般新版本的軟體可能不是太好用,可能這或那有點坑,於是理所當然想下載些稍微舊一點的版本來使用

但是去官網上看(下麵截圖),歷史版本的留存頁只到2021年,我記得之前還是有很多版本的,不知道谷歌那邊搞了什麼么蛾子

官方歷史版本留檔頁

但我想要下載舊版本,怎麼辦?

觀察了下目前存檔頁面的各文件的下載地址,然後可以看出很明顯的規律,就是去修改那個版本號就好了

如下麵的window壓縮包下載地址

https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2021.3.1.11/android-studio-2021.3.1.11-windows.zip

ok,那麼問題來了,我們怎麼知道版本號?

從北極狐版本開始,可以知道Android Studio之後的版本名編號規則

文字有點多,很簡單理解,比如2020.3.1.2版本,2020.3是IDEA版本,1則是主要版本,最後的2則是次要版本或補丁版本

然後現在我們需要知道次要版本號就可以得到下載地址了,最初我就是靠著窮舉法來推

不過之後找到了Android Studio各大版本的歷史更新記錄,裡面都是有記錄各次版本的修複內容,且從右邊的目錄結構可以明顯看到次版本

如下麵鏈接:

https://developer.android.com/studio/releases/fixed-bugs/studio/2021.3.1?hl=zh-cn#android-studio-dolphin-patch-1-2021.3.1.17

然後我們就選擇自己需要的下載的文件,手動去改版本號就能得到歷史版本的下載地址了

為了自己方便,然後折騰了一個小時完成了各版本文件的下載彙總,各位可以在下麵找到自己的需要的文件快速下載

之後的話,可能看情況更新吧,反正原理也和大家說了,如果到時候我沒更新,各位可以參考上面我說的步驟來找版本下載地址

Flamingo(2022.2.1) 火烈鳥

版本歷史更新記錄,可查看修複的問題: https://developer.android.google.cn/studio/releases/fixed-bugs/studio/2022.2.1

Flamingo 2022.2.1.19
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.19/android-studio-2022.2.1.19-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.19/android-studio-2022.2.1.19-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.19/android-studio-2022.2.1.19-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.19/android-studio-2022.2.1.19-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.19/android-studio-2022.2.1.19-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.19/android-studio-2022.2.1.19-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.19/android-studio-2022.2.1.19-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.19/android-studio-2022.2.1.19-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.17
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.17/android-studio-2022.2.1.17-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.17/android-studio-2022.2.1.17-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.17/android-studio-2022.2.1.17-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.17/android-studio-2022.2.1.17-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.17/android-studio-2022.2.1.17-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.17/android-studio-2022.2.1.17-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.17/android-studio-2022.2.1.17-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.17/android-studio-2022.2.1.17-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.16
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.16/android-studio-2022.2.1.16-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.16/android-studio-2022.2.1.16-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.16/android-studio-2022.2.1.16-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.16/android-studio-2022.2.1.16-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.16/android-studio-2022.2.1.16-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.16/android-studio-2022.2.1.16-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.16/android-studio-2022.2.1.16-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.16/android-studio-2022.2.1.16-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.15
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.15/android-studio-2022.2.1.15-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.15/android-studio-2022.2.1.15-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.15/android-studio-2022.2.1.15-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.15/android-studio-2022.2.1.15-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.15/android-studio-2022.2.1.15-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.15/android-studio-2022.2.1.15-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.15/android-studio-2022.2.1.15-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.15/android-studio-2022.2.1.15-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.14
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.14/android-studio-2022.2.1.14-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.14/android-studio-2022.2.1.14-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.14/android-studio-2022.2.1.14-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.14/android-studio-2022.2.1.14-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.14/android-studio-2022.2.1.14-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.14/android-studio-2022.2.1.14-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.14/android-studio-2022.2.1.14-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.14/android-studio-2022.2.1.14-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.12
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.12/android-studio-2022.2.1.12-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.12/android-studio-2022.2.1.12-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.12/android-studio-2022.2.1.12-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.12/android-studio-2022.2.1.12-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.12/android-studio-2022.2.1.12-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.12/android-studio-2022.2.1.12-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.12/android-studio-2022.2.1.12-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.12/android-studio-2022.2.1.12-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.11
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.11/android-studio-2022.2.1.11-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.11/android-studio-2022.2.1.11-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.11/android-studio-2022.2.1.11-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.11/android-studio-2022.2.1.11-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.11/android-studio-2022.2.1.11-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.11/android-studio-2022.2.1.11-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.11/android-studio-2022.2.1.11-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.11/android-studio-2022.2.1.11-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.10
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.10/android-studio-2022.2.1.10-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.10/android-studio-2022.2.1.10-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.10/android-studio-2022.2.1.10-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.10/android-studio-2022.2.1.10-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.10/android-studio-2022.2.1.10-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.10/android-studio-2022.2.1.10-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.10/android-studio-2022.2.1.10-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.10/android-studio-2022.2.1.10-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.9
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.9/android-studio-2022.2.1.9-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.9/android-studio-2022.2.1.9-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.9/android-studio-2022.2.1.9-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.9/android-studio-2022.2.1.9-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.9/android-studio-2022.2.1.9-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.9/android-studio-2022.2.1.9-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.9/android-studio-2022.2.1.9-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.9/android-studio-2022.2.1.9-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.8
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.8/android-studio-2022.2.1.8-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.8/android-studio-2022.2.1.8-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.8/android-studio-2022.2.1.8-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.8/android-studio-2022.2.1.8-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.8/android-studio-2022.2.1.8-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.8/android-studio-2022.2.1.8-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.8/android-studio-2022.2.1.8-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.8/android-studio-2022.2.1.8-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.7
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.7/android-studio-2022.2.1.7-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.7/android-studio-2022.2.1.7-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.7/android-studio-2022.2.1.7-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.7/android-studio-2022.2.1.7-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.7/android-studio-2022.2.1.7-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.7/android-studio-2022.2.1.7-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.7/android-studio-2022.2.1.7-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.7/android-studio-2022.2.1.7-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.6
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.6/android-studio-2022.2.1.6-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.6/android-studio-2022.2.1.6-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.6/android-studio-2022.2.1.6-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.6/android-studio-2022.2.1.6-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.6/android-studio-2022.2.1.6-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.6/android-studio-2022.2.1.6-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.6/android-studio-2022.2.1.6-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.6/android-studio-2022.2.1.6-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.5
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.5/android-studio-2022.2.1.5-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.5/android-studio-2022.2.1.5-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.5/android-studio-2022.2.1.5-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.5/android-studio-2022.2.1.5-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.5/android-studio-2022.2.1.5-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.5/android-studio-2022.2.1.5-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.5/android-studio-2022.2.1.5-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.5/android-studio-2022.2.1.5-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.4
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.4/android-studio-2022.2.1.4-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.4/android-studio-2022.2.1.4-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.4/android-studio-2022.2.1.4-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.4/android-studio-2022.2.1.4-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.4/android-studio-2022.2.1.4-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.4/android-studio-2022.2.1.4-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.4/android-studio-2022.2.1.4-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.4/android-studio-2022.2.1.4-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.3
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.3/android-studio-2022.2.1.3-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.3/android-studio-2022.2.1.3-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.3/android-studio-2022.2.1.3-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.3/android-studio-2022.2.1.3-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.3/android-studio-2022.2.1.3-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.3/android-studio-2022.2.1.3-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.3/android-studio-2022.2.1.3-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.3/android-studio-2022.2.1.3-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.2
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.2/android-studio-2022.2.1.2-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.2/android-studio-2022.2.1.2-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.2/android-studio-2022.2.1.2-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.2/android-studio-2022.2.1.2-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.2/android-studio-2022.2.1.2-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.2/android-studio-2022.2.1.2-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.2/android-studio-2022.2.1.2-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.2/android-studio-2022.2.1.2-cros.deb
Flamingo 2022.2.1.1
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.1/android-studio-2022.2.1.1-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.1/android-studio-2022.2.1.1-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.1/android-studio-2022.2.1.1-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.1/android-studio-2022.2.1.1-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.1/android-studio-2022.2.1.1-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.1/android-studio-2022.2.1.1-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.2.1.1/android-studio-2022.2.1.1-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.2.1.1/android-studio-2022.2.1.1-cros.deb

Electric Eel(2022.1.1) 電鰻

版本歷史更新記錄,可查看修複的問題: https://developer.android.google.cn/studio/releases/fixed-bugs/studio/2022.1.1

Electric Eel 2022.1.1.21
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.21/android-studio-2022.1.1.21-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.21/android-studio-2022.1.1.21-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.21/android-studio-2022.1.1.21-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.21/android-studio-2022.1.1.21-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.21/android-studio-2022.1.1.21-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.21/android-studio-2022.1.1.21-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.21/android-studio-2022.1.1.21-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.21/android-studio-2022.1.1.21-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.20
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.20/android-studio-2022.1.1.20-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.20/android-studio-2022.1.1.20-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.20/android-studio-2022.1.1.20-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.20/android-studio-2022.1.1.20-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.20/android-studio-2022.1.1.20-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.20/android-studio-2022.1.1.20-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.20/android-studio-2022.1.1.20-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.20/android-studio-2022.1.1.20-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.19
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.19/android-studio-2022.1.1.19-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.19/android-studio-2022.1.1.19-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.19/android-studio-2022.1.1.19-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.19/android-studio-2022.1.1.19-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.19/android-studio-2022.1.1.19-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.19/android-studio-2022.1.1.19-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.19/android-studio-2022.1.1.19-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.19/android-studio-2022.1.1.19-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.18
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.18/android-studio-2022.1.1.18-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.18/android-studio-2022.1.1.18-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.18/android-studio-2022.1.1.18-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.18/android-studio-2022.1.1.18-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.18/android-studio-2022.1.1.18-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.18/android-studio-2022.1.1.18-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.18/android-studio-2022.1.1.18-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.18/android-studio-2022.1.1.18-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.17
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.17/android-studio-2022.1.1.17-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.17/android-studio-2022.1.1.17-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.17/android-studio-2022.1.1.17-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.17/android-studio-2022.1.1.17-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.17/android-studio-2022.1.1.17-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.17/android-studio-2022.1.1.17-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.17/android-studio-2022.1.1.17-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.17/android-studio-2022.1.1.17-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.16
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.16/android-studio-2022.1.1.16-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.16/android-studio-2022.1.1.16-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.16/android-studio-2022.1.1.16-mac.dmg
Mac(64-bit, ARM) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.16/android-studio-2022.1.1.16-mac_arm.dmg
Mac(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.16/android-studio-2022.1.1.16-mac.zip
Mac(64-bit, ARM) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.16/android-studio-2022.1.1.16-mac_arm.zip
Linux(64-bit) gz https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.16/android-studio-2022.1.1.16-linux.tar.gz
ChromeOS deb https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.16/android-studio-2022.1.1.16-cros.deb
Electric Eel 2022.1.1.15
平臺 下載地址
Windows(64-bit) exe https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.15/android-studio-2022.1.1.15-windows.exe
Windows(64-bit) zip https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/ide-zips/2022.1.1.15/android-studio-2022.1.1.15-windows.zip
Mac(64-bit) dmg https://redirector.gvt1.com/edgedl/android/studio/install/2022.1.1.15/android-studio-2022.1.1.15-mac.
您的分享是我們最大的動力!

-Advertisement-
Play Games
更多相關文章
 • 最近在研究ebpf的應用,網上對較低版本的內核和centos操作系統的相關資料較少,這裡記錄一個自己環境配置&編譯運行一個ebpf的helloworld程式的過程。 > 環境是centos7.9,虛擬機安裝記憶體需要分配高一些,後續編譯llvm很吃性能 # 基礎依賴安裝 ## 升級內核版本 ebpf需 ...
 • 目錄 一、grep查找文件內容 二、sort排序 三、uniq統計壓縮重覆 四、tr替換壓縮 五、cut截斷 六.sqlit拆分 七.paste合併 八.eval 一、grep(匹配文件內容) grep [選項]… 查找條件 目標文件 -m 匹配次數 -v 除什麼以外 -i 忽略大小寫 -n 顯示匹 ...
 • nginx.conf中有關訪客日誌定義如下 #log_format #創建日誌格式,名為main log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" ' '$status $body_bytes_sent "$h ...
 • 上周聽到公司同事分享 MySQL 同步數據到 ES 的方案,發現很有意思,感覺有必要將這塊知識點再總結提煉一下,就有了這篇文章。 本文會先講述數據同步的 4 種方案,並給出常用數據遷移工具,乾貨滿滿! 不 BB,上文章目錄: 1. 前言 在實際項目開發中,我們經常將 MySQL 作為業務資料庫,ES ...
 • 具象化理解資料庫的三級模式及二級映像 形象一點來說,把數據看做貨物,資料庫是倉庫,模式就是表格。 你有一個倉庫,倉庫里成千上萬的貨物,隨便你怎麼堆,你堆個正方體,堆個圓柱體,甚至隨便亂堆都行,你怎麼堆的叫內模式。 完事你寫了一張表,表上對全部貨物按某個標準分類,而且標清了啥貨物在哪(這個操作就是從內 ...
 • MySQL索引長度(key_len)計算 計算規則 索引欄位:沒有設置 NOT NULL,則需要加 1 個位元組。 定長欄位:tinyint 占 1 個位元組、int 占 4個位元組、bitint 占 8 個位元組、date 占 3個位元組、datetime 占 5 個位元組、char(n) 占 n 個位元組。 ...
 • ![](https://img2023.cnblogs.com/blog/3076680/202306/3076680-20230602231102469-1389179464.png) # 1. 基礎思想 ## 1.1. 預寫日誌記錄 ## 1.2. 兩階段提交 ## 1.3. 關係資料庫 # 2 ...
 • 有很多朋友對中國文化歷史相關的數據感興趣,現有的中華上下五千年、世界五千年這類的數據記錄數還太少太少,於是今天就採集了一個中華歷史網站,共有效採集到近8萬條記錄。 分類彙總情況:野史秘聞(12273)、歷史人物(8840)、歷史雜談(7928)、文史百科(5635)、歷史趣聞(5282)、雜說歷史( ...
一周排行
  -Advertisement-
  Play Games
 • 一個自定義WPF窗體的解決方案,借鑒了呂毅老師的WPF製作高性能的透明背景的異形視窗一文,併在此基礎上增加了滑鼠穿透的功能。可以使得透明窗體的滑鼠事件穿透到下層,在下層窗體中響應。 ...
 • 在C#中使用RabbitMQ做個簡單的發送郵件小項目 前言 好久沒有做項目了,這次做一個發送郵件的小項目。發郵件是一個比較耗時的操作,之前在我的個人博客裡面回覆評論和友鏈申請是會通過發送郵件來通知對方的,不過當時只是簡單的進行了非同步操作。 那麼這次來使用RabbitMQ去統一發送郵件,我的想法是通過 ...
 • 當你使用Edge等瀏覽器或系統軟體播放媒體時,Windows控制中心就會出現相應的媒體信息以及控制播放的功能,如圖。 SMTC (SystemMediaTransportControls) 是一個Windows App SDK (舊為UWP) 中提供的一個API,用於與系統媒體交互。接入SMTC的好 ...
 • 最近在微軟商店,官方上架了新款Win11風格的WPF版UI框架【WPF Gallery Preview 1.0.0.0】,這款應用引入了前沿的Fluent Design UI設計,為用戶帶來全新的視覺體驗。 ...
 • 1.簡單使用實例 1.1 添加log4net.dll的引用。 在NuGet程式包中搜索log4net並添加,此次我所用版本為2.0.17。如下圖: 1.2 添加配置文件 右鍵項目,添加新建項,搜索選擇應用程式配置文件,命名為log4net.config,步驟如下圖: 1.2.1 log4net.co ...
 • 之前也分享過 Swashbuckle.AspNetCore 的使用,不過版本比較老了,本次演示用的示例版本為 .net core 8.0,從安裝使用開始,到根據命名空間分組顯示,十分的有用 ...
 • 在 Visual Studio 中,至少可以創建三種不同類型的類庫: 類庫(.NET Framework) 類庫(.NET 標準) 類庫 (.NET Core) 雖然第一種是我們多年來一直在使用的,但一直感到困惑的一個主要問題是何時使用 .NET Standard 和 .NET Core 類庫類型。 ...
 • WPF的按鈕提供了Template模板,可以通過修改Template模板中的內容對按鈕的樣式進行自定義。結合資源字典,可以將自定義資源在xaml視窗、自定義控制項或者整個App當中調用 ...
 • 實現了一個支持長短按得按鈕組件,單擊可以觸發Click事件,長按可以觸發LongPressed事件,長按鬆開時觸發LongClick事件。還可以和自定義外觀相結合,實現自定義的按鈕外形。 ...
 • 一、WTM是什麼 WalkingTec.Mvvm框架(簡稱WTM)最早開發與2013年,基於Asp.net MVC3 和 最早的Entity Framework, 當初主要是為瞭解決公司內部開發效率低,代碼風格不統一的問題。2017年9月,將代碼移植到了.Net Core上,併進行了深度優化和重構, ...